Regulamin

Definicje pojęć:

 • „Regulamin” – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z późn. zm.),
 • „Booking Experts” – Booking Experts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres ul. Niedziałkowskiego 24, 71-410 Szczecin, NIP: 8513164308, numer KRS 0000427299 – właściciel i administrator portalu,
 • „Serwis” – strona internetowa pod adresem www.visitcity24.com wraz z wszystkimi aplikacjami i narzędziami,
 • „Obiekt Turystyczny” – apartament, mieszkanie, hotel, hostel, pensjonat lub inny obiekt świadczący usługi zakwaterowania,
 • „Zarządzający” – osoba, która udostępniła w Serwisie swoją ofertę najmu Obiektu Turystycznego,
 • „Użytkownik” – każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z zasobów Serwisu oraz z oferowanych Usług,
 • „Usługa” – świadczenie Booking Experts polegające na umożliwieniu Zarządzającemu publikacji swojego ogłoszenia w Serwisie oraz przekazywaniu użytkownikom danych kontaktowych Zarządzającego.
 • „Opłata rezerwacyjna” – wynagrodzenie Booking Experts za usługę dostarczoną Użytkownikowi.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników i korzystania z Usług w nim oferowanych.
 • Przed skorzystaniem z usługi użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem, a korzystając z usługi zobowiązany jest do jego akceptacji.
 • Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z portalu i oferowanych usług: Urządzenie mające dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę zasobów internetowych umożliwiającą wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 8 lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej).
 • Niedozwolone jest dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

§ 2
OGŁOSZENIA OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH

 • W portalu publikowane są ogłoszenia Zarządzających Obiektami Turystycznymi, którzy udostępnili je na własną odpowiedzialność. Ogłoszenia powyższe nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • Booking Experts nie wynajmuje Obiektów Turystycznych. Użytkownik, który skorzysta z Usługi Serwisu zawrze odrębną umowę z Zarządzającym na warunkach określonych w opublikowanym przez niego ogłoszeniu.
 • Zarządzający publikuje w ogłoszeniu istotne postanowienia dotyczące najmu takie jak warunki płatności, rodzaje świadczeń, godziny przejęcia i opuszczenia obiektu turystycznego itp. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z tymi informacjami, a korzystając z Usługi oświadcza, że zapoznał się z nimi i je akceptuje.
 • Booking Experts zobowiązuje się do możliwie najdokładniejszej weryfikacji ogłoszeń umieszczanych przez Zarządzających, ale nie ponosi odpowiedzialności za treść tych ogłoszeń ani za niezgodność rzeczywistej usługi świadczonej przez Zarządzającego Obiektem Turystycznym z opublikowanym ogłoszeniem.

§ 3
USŁUGA

 • Usługa oferowana w Serwisie polega na przekazaniu Użytkownikowi w zamian za ustaloną Opłatę danych kontaktowych Zarządzającego wybranym przez Użytkownika Obiektem Turystycznym w celu zawarcia umowy najmu pomiędzy Użytkownikiem a Zarządzającym. Booking Experts nie jest stroną umowy najmu.
 • Opłata za Usługę dla danego ogłoszenia widoczna jest w Serwisie przy dokonywaniu rezerwacji. Opłata naliczana jest w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 • Po złożeniu zamówienia i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu użytkownik zostanie przeniesiony do jednego z dwóch dostępnych serwisów płatności (nazwa adres itp.), za pomocą których dokona zapłaty za usługę. Dokonując zapłaty użytkownik wyraża zgodę na wykonanie Usługi przez Booking Experts.
 • Jeżeli zapłata nie zostanie dokonana w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia zostanie ono anulowane.
 • Niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty przez Użytkownika Booking Experts prześle na wskazany przez Użytkownika adres e-mail dokładne dane kontaktowe Zarządzającego Obiektem Turystycznym.
 • Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z osobą wskazana w wiadomości e-mail w celu dopełnienia warunków rezerwacji, zapłaty i potwierdzenia szczegółów przyjazdu i pobytu.
 • W przypadku gdy z winy Zarządzającego nie dojdzie do zawarcia umowy najmu z użytkownikiem (overbooking lub inne przyczyny leżące po stronie zarządzającego) Booking Experts zaproponuje Użytkownikowi usługę dotyczącą innego obiektu turystycznego. Użytkownik może wedle swojego wyboru albo skorzystać z propozycji zamiennej albo żądać zwrotu opłaty o której mowa w §3 ust. 2.
 • Użytkownik jest uprawniony bezpłatnie do dokonania jednej zmiany w zamówieniu za pośrednictwem Booking Experts. Opłata za każdą kolejną zmianę wynosi 20 euro. Możliwość dokonania zmiany zależna jest od dostępności Obiektu Turystycznego.

§ 4
REKLAMACJE

 • W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Użytkownik może złożyć reklamację w ciągu miesiąca od daty wykonania Usługi lub od daty gdy Usługa miała być wykonana. Reklamację należy składać przy pomocy poczty e-mail contact@visitcity24.com lub pisemnie na adres Booking Experts sp. z o.o.; ul. Warcisława 20B/16, 71-667 Szczecin.
 • Booking Experts po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego udzieli odpowiedzi na reklamację przy pomocy poczty e-mail lub pisemnie (stosownie do formy wybranej przez Użytkownika).